Dlouholeté zkušenosti s výstavbou nových ČS umožnily společnosti BAEST, Machines & Structures, a.s. nabízet a provádět rekonstrukce ČS.

Rekonstrukce technologie čerpacích stanic

Ve spolupráci s investorem provedeme odbornou analýzu současného stavu technologie, navrhneme nejvhodnější variantu rekonstrukce a zpracujeme předběžnou kalkulaci s ohledem na kvalitativní a finanční požadavky investora. Ve většině případů je třeba vyčistit a př.vyvložkovat nádrže, doplnit nebo vyměnit dvouplášťové potrubí, odsávání par I. a II. stupně, upravit  elektroinstalaci, repasovat nebo vyměnit starší výdejní stojany, nahradit stávající řídicí a monitorovací systémy novými a případně provést nové zastřešení výdejní plochy nebo nastavení stávajícího zastřešení. Rekonstrukce je vždy provedena v souladu s platnými právními normami, vztahující se na provoz čerpacích stanic. O všech zkouškách, kontrolách a revizích jsou vyhotoveny protokoly, které se uloží na ČS po celou dobu platnosti zkoušky nebo revize. Lhůty kontrol a revizí se řídí obecně platnými předpisy, jako jsou ČSN, vyhlášky, návody k obsluze, manipulačně provozní řády apod. Kontrolám a revizím podléhají všechna vyhrazená technická zařízení, jako jsou nádrže, výdejní stojany, elektro rozvody, apod.

Vložkování nádrží

Nabízíme vložkování jednoplášťových, podzemních nebo nadzemních  skladovacích nádrží vnitřním ocelovým pláštěm. V případě požadavku zákazníka můžeme nádrž předělit a vybavit dalšími vstupy DN800, DN700 a DN600. Po provedeném vložkování vznikne dvouplášťová nádrž s indikačním prostorem, připraveným pro připojení monitorovacího zařízení, které sleduje  případnou netěsnost. Nabízíme I kompletní vyčištění nádrží, s tlakovou zkouškou a s měřením síly stěn ultrazvukem vč. předepsaných protokolů.